In ấn

Can tách vẻ bản màu in nhanh

Can vẽ tách bản màu
Việc vẽ tách bản mẫu in cũng đòi hỏi phải thật cẩn thận và chính xác. Căn cứ vào số màu của bản in nhanh, người ta sẽ can vẽ số bản tương ứng. Những bản vẽ này còn có tên gọi là bản vẽ dương (hay dương bản). Từ những dương bản này, người ta tạo hình lên lưới in bằng cách cảm quang.
Giấy dùng để can vẽ phải là là loại có độ trong nhất đinh để cho ánh sáng đi qua dễ dàng. Nhờ đó, màng keo gielatin bị đóng rắn khi chụp hình lên khuôn lưới. Thông thường, người ta dùng loại giấy can vẽ kỹ thuật. Ngoài ra, còn có thể dùng giấy nến, cốt phim ảnh đã tẩy trắng.
Mực dùng để can vẽ phải đạt các tiêu chuẩn sau :
Có màu đen hay đỏ. Những màu này hấp phụ hầu hết các tia sáng khi cảm quang, không cho nó tác dụng với màng keo ở những điểm có hình in, làm cho màng keo không b| đóng rắn và có thể rửa sạch khỏi lưới.
Có cường độ màu cao để hình có độ đen tốt.
Phải được vẽ phủ đều ở tất cả các chi tiết của mẫu in, báo đảm cho việc chụp hình sau này dễ dàng và đồng đếu.
Các cự ly trên bản mẫu in. các bản can vẽ tách màu đều phái có kích thước và cự ly chuẩn thật khớp với kích thước đã xác định trên bàn chụp hình và trên bàn in. Như vậy, sau khi chụp hình lên khuôn xong là có thể sử dụng ngay được.