In ấn

In tờ rơi quảng cáo bằng kỹ thuật in lụa

Việc trang trí bằng màu sắc, hình ảnh nhằm làm tăng vỏ dẹp và giá trị cho các vật liệu hay sản phẩm là cống việc không thể thiếu trong mọi hoạt động sản xuất của cải vật chất cũng như tinh thần.
Các sản phẩm nói trên có thể được trang trí bằng phương pháp nhuộm. Nhưng phương pháp này có các hạn chế nau
Chỉ tạo được một màu trên toàn bộ diện tích của sản phẩm.
Phương pháp chỉ có thể tiến hành được trên một số vít liệu như vải sợi, màng cao phân tử, giấy.
Một phương pháp khác, cũng làm tăng vẻ đẹp cho sản ịih.iin, nhưng có thể tạo được những hình ảnh có đường nét đa (lung và nhiều màu sắc hơn trên cùng một bề mặt. Đó là phming pháp in hoa mà chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu.
Đê’ tạo nên những chi tiết với những màu sắc khác nhau và gọn nét (khống bị loang nhòe chân rết), chúng ta phải lụa chọn những dung dịch màu có độ nhớt cao (đặc). Các dung dịch này có ten dân gian là mực in hay mực màu. Vì vậy ta cẩn phải hiểu một cách dầy đủ: in hoa là kỹ thuật chụyển một mẵu in từ nguyên bản lên sản phẩm bằng một loại màu (hồ in) thích hợp in ấn nhiều sản phẩm như in tờ rơi quảng cáo